AOW/SVB - JSIS

AOW-rechten

 Vijf maanden vóór het bereiken van uw AOW-leeftijd dient u hierover een brief te ontvangen van de SVB. Daarin staat hoe u uw AOW-uitkering aanvraagt.

Ontvangt u geen brief, bijvoorbeeld omdat u niet in Nederland woont, dan dient u zelf contact op te nemen met de SVB. Die stelt uw AOW-rechten vast en brengt u hiervan vóór het bereiken van uw AOW-leeftijd op de hoogte.

Vrijwel iedereen is AOW-gerechtigd. AOW-rechten worden opgebouwd met 2% per jaar door verblijf in Nederland gedurende de 50 jaar tussen het 15e en het 65e levensjaar. Echter, bij verblijf of dienstverband in het buitenland of een dienstverband bij een volkenrechtelijke organisatie, zoals de EU, worden geen AOW-rechten opgebouwd. 

Behalve in de genoemde uitzonderingsgevallen geldt deze AOW-opbouw voor iedereen, ongeacht nationaliteit, tijdelijk verblijf in Nederland, inkomen of partnerinkomen. De enige voorwaarde is, dat u in een Nederlandse gemeente stond ingeschreven. 

Als vrijgestelde ambtenaar kunt overwegen om vrijwillig AOW/Anw-premie te betalen. De voorwaarden vindt u op de website van de SVB.  U betaalt de minimumpremie als de partner geen inkomen heeft, want uw EU-inkomen mag niet in aanmerking genomen worden. Het is raadzaam af te wegen of de premie wel opweegt tegen het extra AOW-pensioen. Bespreek uw voornemen daarom altijd eerst met de SVB.

AOW en onze Brusselse ziektekostenverzekering (JSIS of GSZV)

Stel, u bent al gepensioneerd EU-ambtenaar en u gaat, enige tijd ná uw pensionering,  in Nederland ook nog een AOW-uitkering ontvangen. Verandert er dan iets voor u, wat onze Brusselse ziektekostenverzekering (JSIS) betreft? Daar bestaan wat misverstanden over die we hier graag uit de weg willen ruimen. 

Het antwoord is: u blijft gewoon primair verzekerd onder de dekking van JSIS (GSZV) en u bent niet verplicht om, nu u AOW in Nederland gaat ontvangen, een Nederlandse ziektekostenverzekering af te sluiten. U zou dan twee keer verzekerd zijn voor hetzelfde want u bent al verplicht verzekerd onder de JSIS. 

Wel moet u vrijstelling van premieheffing vragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz)!  

De verplichting om een zorgverzekering in Nederland af te sluiten vloeit voort uit de Wet langdurige zorg. Zodra u de hierboven genoemde vrijstelling van premieheffing voor de Wlz heeft aangevraagd én toegekend gekregen, betekent dat dat u die Nederlandse zorgverzekering niet hoeft af te sluiten. 

U kunt het verzoek om vrijstelling van premieheffing Wlz bij de SVB indienen d.m.v. dit formulier

Let op: als u betaalde arbeid of vrijwilligerswerk gaat doen waarvoor u een vergoeding ontvangt, is die vergoeding tot een bedrag van 1900 EURO per jaar ook vrijgesteld van de verplichting om een Nederlandse ziektekostenverzekering af te sluiten. 

Wat uw PARTNER en mogelijke dekking bij onze ziekenkas (JSIS) betreft:

Primary cover (volledige dekking) bij JSIS:

Als het totale inkomen van uw partner (AOW plus een pensioen) per jaar niet hoger is dan 20% van het jaarlijkse basissalaris van een EU-ambtenaar in de rang AST 2/1, dan kan uw partner volledig gedekt zijn onder de primaire dekking van JSIS (primary cover).

Voor het actuele bedrag AST 2/1 kunt u hier kijken (check onder grade 2, step 1). Bij twijfel raadpleegt u PMO (contactgegevens).

Komt uw partner boven 20% van het jaarlijkse basissalaris van een EU-ambtenaar in rang AST 2/1 uit, dan moet uw partner een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Maar mogelijk komt uw partner dan nog wel in aanmerking voor een aanvullende dekking bij JSIS. 

Top-up cover (aanvullende dekking) bij JSIS:

Als het inkomen van uw partner te hoog is voor een volledige dekking (primary cover) bij JSIS,  dan komt uw partner wellicht in aanmerking voor de  aanvullende dekking  (top-up cover). 

Bekijkt u de voorwaarden voor een aanvullende dekking (top-up cover) voor uw partner bij JSIS hier (in het Engels). Zie met name punt IV, op pag. 4/5: u vindt daar het plafond per lidstaat (betreft periode 1 juli 2023 - 30 juni 2024) . Bij twijfel raadpleegt u PMO (contactgegevens).

Overigens moet u voor uw partner elk jaar, voor 30 juni, opnieuw een aanvraag voor verlenging van volledige of aanvullende dekking bij onze ziekenkas indienen. Bij die aanvraag moet u het jaarinkomen van uw partner van het voorafgaande jaar indienen. 

Let op: mocht uw partner voor de aanvullende dekking (top-up cover) van JSIS in aanmerking komen, dan dienen de medische prestaties altijd eerst bij de Nederlandse ziektekostenverzekeraar gedeclareerd te worden. Alle Nederlandse zorgverzekeraars hanteren een wettelijk vastgesteld eigen risico van minimaal 385 euro op jaarbasis (of hoger, als daarvoor gekozen wordt om op de premie te besparen). 

Wat is het nut van een aanvullende dekking bij JSIS voor uw partner?

Indien uw partner bij een Nederlandse zorgverzekeraar een basisverzekering heeft, ontvangt hij/zij (doorgaans per kwartaal) van die Nederlandse zorgverzekeraar een overzicht van het eigen risico oftewel de eigen bijdrage, per handeling of medicijn. Dat bedrag aan eigen risico dient u dan terug te betalen aan de zorgverzekeraar. 

Als uw partner een aanvullende dekking (top-up cover) van JSIS toegekend heeft gekregen, kunt u, gespecificeerd per prestatie, een declaratie van de in Nederland niet terugbetaalde prestaties voor uw partner indienen bij onze ziekenkas. U dient dan de "afwijzing" van de Nederlandse zorgverzekeraar  (namelijk: het (kwartaal)overzicht van de niet vergoedde prestaties) bij te sluiten bij uw declaratie.

De ziekenkas in Brussel zal in veel gevallen dan voor 85% of 80% de in Nederland niet vergoedde prestaties terugbetalen. Dus die aanvullende verzekering (top-up cover) is een interessante optie om het eigen risico voor uw partner in Nederland,  385 euro per jaar, te verlagen door terugbetalingen vanuit onze ziekenkas JSIS.