NIEUWS

Via deze pagina willen wij u in deze corona-tijden op de hoogte houden.

Ter inleiding

Het bestuur ziet geen andere mogelijkheid om u snel te informeren dan via email en deze website. Dit betekent dat een aantal leden van Aiace-Nl niet wordt bereikt, omdat hun email-adres onbekend is of omdat zij geen mail hebben. Een gedrukte Nieuwsbrief kost veel voorbereidingstijd en verschijnt in beginsel maar 4 keer per jaar. Daarom een oproep om contacten met uw collega's te onderhouden en hen zonodig op het bestaan van de website te wijzen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mededeling van 15 november 2020

Publicatie  van VOX 117 vertraagd

Als gevolg van de lockdown wordt VOX117 niet tijdig gedrukt. De elektronische uitgave is vermoedelijk voor Kerstmis on line.

Mededeling 23 oktober 2020

De normale griepprik wordt voor 100% vergoed. PMO deelt mee:


Mededeling voor de gepensioneerden van de Europese instellingen in verband met de vergoeding van de kosten voor griepvaccinatie
23/10/2020
Geachte mevrouw, geachte heer, 

 

In het kader van de COVID-19-pandemie en om uw gezondheid te beschermen vergoedt het GSZV voor alle aangeslotenen de kosten voor vaccinatie tegen de seizoensgriep voor 100 % (voor het vaccin en de injectie).

De gebruikelijke regels van het GSZV wat betreft bewijsstukken, plafonds en aanvullende verzekeringen zijn van toepassing.

De griep is een ernstig volksgezondheidsprobleem dat aanzienlijke gevolgen heeft in termen van maatschappelijke kosten en kosten van de gezondheidszorg. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en ‑bestrijding (ECDC) schat dat jaarlijks 50 miljoen mensen in de EU en de Europese Economische Ruimte griepsymptomen ontwikkelen.

Hoewel het griepvaccin niet beschermt tegen COVID-19, is het dit jaar bijzonder belangrijk om u te laten vaccineren. Ten eerste kan vaccinatie de symptomen van griep, die lijken op die van COVID-19, verminderen, zodat er minder risico bestaat dat de ziekten worden verward.

Door vaccinatie vermindert ook de kans op complicaties waarvoor behandeling in een ziekenhuis nodig is. Dit is een concreet voordeel voor de gevaccineerde persoon, maar het vermindert ook de druk op de nationale gezondheidszorgstelsels, die al worstelen met de COVID-19-pandemie.

Door de griepvaccinatie voor 100 % te vergoeden wil de Europese Commissie gepensioneerden aanmoedigen zich te laten vaccineren om hun eigen gezondheid en die van hun familieleden te beschermen.

U kunt uw verzoek om terugbetaling als volgt indienen:

 

Als u “RCAM en ligne” / ”JSIS online” gebruikt:  
- Kies “Remboursement normal” / “Standard reimbursement”.
- Bij de specificatie van de kosten kies “Frais vaccination grippe saisonnière” / “Season flu vaccination costs”.

De volgende informatie verschijnt: “Sélectionnez le bénéficiaire et téléchargez tous les documents pertinents (p.ex. prescription, reçu de la pharmacie, frais de la consultation pour vaccination) concernant ce bénéficiaire. Ensuite indiquez seulement le montant total payé, et, le cas échéant, le remboursement obtenu par un autre régime primaire.” / “Select the beneficiary and upload all relevant documents together (e.g. prescription, receipt from the pharmacy, costs of consultation for vaccination) concerning this beneficiary. Then indicate only the total amount paid and, where applicable, the reimbursement obtained by another primary scheme.”

 

Als u een papieren formulier per post indient:        
Kies “Normale terugbetaling” en vermeld “Griepvaccin” in de kolom waar u de aard van de kosten moet specificeren. Daarna vult u 1 regel per begunstigde in en groepeert u de bedragen en documenten (voorschrift, betalingsbewijs van de apotheek, consultkosten voor de vaccinatie, eventuele vergoeding van een andere primaire ziektekostenverzekering) voor alle begunstigden samen in 1 declaratie.
Wij danken u voor uw begrip en wij blijven tot uw beschikking om u indien nodig bij te staan.

 

Met de meeste hoogachting,

 Christian ROQUES
 

Mededelingen 8 oktober 2020

U weet: Voor alle mail-contacten met de Commissie, PMO, enz. hebt u een EU-login nodig.

Sinds enkele dagen is een nieuwe handleiding beschikbaar onder:

https://ec.europa.eu/pmo/guide/pensionner_eu-login-guide-en.pdf

https://ec.europa.eu/pmo/guide/pensionne_eu-login-guide-fr.pdf

 

VOX 116 is verzonden. Een dik nummer van 70 blz. Op de laatste bladzijde roept Personeelszaken u op, zich te melden als u toezending op papier  niet nodig vindt, aangezien VOX altijd beschikbaar is op de website van Aiace-Internationale:

https://aiace-europa.eu/publications/

 

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag publiceert een wekelijkse Nieuwsbrief, waaruit op deze website al meer dan eens is geciteerd. U kunt zich daarop abonneren.

 U kunt de Vertegenwoordiging bereiken  via COMM-NL-DEN-HAAG@ec.europa.eu. Via dit e-mailadres kunt u zich ook aan- en afmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. 

Mededelingen  september 2020

In de week van 20 september is  Nieuwsbrief 93 verstuurd, zowel per post als per email. Het belangrijkste artikel in de rondzendbrief betreft de stand van zaken met de invoering van een Nederlandse ziekenfondskaart voor alle in Nederland wonende (oud-)EU-ambtenaren. Een van de gevolgen: het Afwikkelingsbureau PMO is voor hen van Ispra naar Brussel verplaatst.

Notulen ALV 2019

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op vrijdag 10 mei 2019 in de grote vergaderzaal, resp. de Statenzaal van het Provinciehuis van Friesland te Leeuwarden


De voorzitter, de heer Jan Mulder, opent stipt om 14.00 u. de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen (in totaal  85 waarvan 50 leden);  in het bijzonder de Loco-Commissaris van de Koning, de heer Sander de Rouwe. die  de Commissaris van de Koning, de  heer Brok, vervangt.

In zijn humorvolle welkomstspeech heet de heer De Rouwe alle aanwezig welkom en memoreert dat het voor hem de eerste keer is dat hij de heer Brok vervangt. Tevens kondigt hij aan dat de later in de middag geplande voordracht  van de Ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, de heer Pete Hoekstra, in de Statenzaal zal plaatsvinden.

De heer De Rouwe benadrukt hoeveel waarde de Friezen reeds in een ver verleden hechtten aan hun vrijheid met een voorbeeld uit de periode Romeinse tijd toen twee Friese edellieden (Malorix en Verritus)  in Rome de Friese belangen gingen bepleiten. Het leverde hen wel het Romeins burgerschap op; echter niet de gewenste eigendomsrechten van de in bezit genomen gebieden.

Daarnaast wees de heer De Rouwe op de paradox dat Friesland  wel  veel  welzijn  kent, maar relatief minder welvaart dan men gezien opleidingsniveau, economische groei  en gemiddeld inkomen mag verwachten.

Dit neemt niet weg dat 91% van de Friezen tevreden zijn over hun situatie; dit  in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Groningers waar dit percentage gevoelig lager ligt.

De relatie tussen Friesland en de EU is, ondanks het grote succes van `Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018`, er een van applaudisseren met de handen in de broekzakken. Een hoger ambitie niveau is dus noodzakelijk en maakt ook meer mogelijk.

De heer De Rouwe wenst de aanwezigen een goede vergadering toe.

De voorzitter dankt de  Loco-Commissaris voor zijn interessant betoog en vanzelfsprekend ook voor de zeer gastvrije ontvangst die de leden van AIACE-NL in Leeuwarden is bereid.

Een passend geschenk zal de heer De Rouwe nog worden toegezonden.

De vergadering wordt voortgezet met het voorlezen door de voorzitter van de namen van  de leden die ons sinds de vorige ALV helaas zijn ontvallen. Dit betreft: mevrouw L. Heier-Boer, mevrouw P. Haze, mevrouw C. Zanardi van Alphen, mevrouw C. Zijlstra en de heren F. Andriessen, H. Balner, R. Conrad, A. van Heesen, S. Mathyi, L. de Moor, G. Munntinga, P. Vis, P. van Westen en J. Zuidberg.

Daarna neemt de vergadering staande enige momenten van stilte in acht.

De voorzitter meldt dat van de heer A. van Agt een bericht van verhindering is ontvangen. Vervolgens verwelkomt hij  de Secretaris-generaal van AIACE-Internationaal, de heer Didier Hespel.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat onder punt 3  de heer Hespel  de gelegenheid wordt geboden een aantal onderwerpen die spelen op het niveau van AIACE-Internationaal aan de orde te stellen.

De notulen (punt 2 van de agenda) worden zonder wijzigingen en onder dankzegging aan de secretaris, vastgesteld.

Vervolgens presenteert de voorzitter onder punt 3 van de agenda , het activiteitenverslag. Hij geeft aan dat de vereniging op dit moment 383 leden telt, wat neerkomt op iets meer dan 80% van het aantal gepensioneerden van de EU-Instellingen woonachtig in Nederland.Dit percentage stijgt dus behoorlijk uit boven de ongeveer 50% in andere AIACE secties.

Naast de gebruikelijke Nieuwjaarsborrel memoreert de voorzitter een poging om een `Stammtisch` op te zetten, wat  uiteindelijk een onhaalbare zaak bleek, mede door de geografische spreiding van onze leden. Overigens blijven alle suggesties om een activiteit te organiseren welkom.

Onze Sectie is ook altijd vertegenwoordigd  bij de vergaderingen  van de Administratieve Raad  (Conseil d`Administraton) van AIACE-Internationaal. Deze vinden gemiddeld twee keer per jaar plaats. Een veelheid van onderwerpen komt dan aan de orde in aanwezigheid van een groot aantal vertegenwoordigers van de betreffende diensten van de Instellingen. De voorzitter noemt met name  de pensioenregeling, de ziektekostenverzekering  maar ook de recente ontwikkelingen in het kader van Brexit. Gepensioneerden verkeren nog steeds in onzekerheid  over de consequenties hiervan. Dit geldt zowel voor de gepensioneerden met de Britse nationaliteit als voor de EU-gepensioneerden in het VK.

Vervolgens refereert de voorzitter aan een bezoek dat enkele bestuursleden hebben gebracht aan de heer Buekenhoudt, die namens de Commissie op allerlei  terreinen juridisch advies geeft aan zowel actieve ambtenaren als aan gepensioneerden. In  dit geval betrof het een advies over de toepassing door de Belastingdienst  van de heffingskorting voor EU-gepensioneerden in Nederland, alsmede de vermindering van de partnervrijstelling bij de erfbelasting. Hierop wordt de gekapitaliseerde waarde van het EU-partnerpensioen in mindering  gebracht.  De secretaris zal  later tijdens de vergadering hierop nog nader ingaan.

Ook is inmiddels gebleken dat gepensioneerden geen beroep kunnen doen op de sociaal assistente werkzaam voor het personeel van het Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum te Petten.

Een vraag over de afwikkeling door de Ziekenkas van het betaalde eigen risico bij  een in Nederland afgesloten zorgverzekering wordt door de voorzitter  doorverwezen naar  de toelichting  over de meest recente ontwikkelingen op dit terrein  die de heer Singelsma later in de vergadering zal presenteren.

Daarna geeft hij (punt 3a van de agenda) het woord aan  de Secretaris-generaal van AIACE-Internationaal, de heer  Didier Hespel.

De heer Hespel dankt de voorzitter voor de uitnodiging om de ALV bij te wonen en In zijn informatieve betoog gaat hij in op een aantal zaken die spelen op het niveau van AIACE-Int.

Hij brengt nog in herinnering het overlijden van de heer Schubert die als `vader` van de methode van grote waarde voor de  arbeidsvoorwaarden van het EU-personeel is geweest. Sinds enige jaren is  er nu een automatische aanpassing van de salarissen en pensioenen, wat conflicten met name met de Raad voorkomt. Hij gaat in dit verband kort in op het voor de ambtenaren negatieve resultaat van de voor het Hof in Luxemburg gevoerde  procedure over de aanpassingen over de jaren 2011 en 2012. Hieraan valt  echter niets meer te veranderen.

Indien Brexit plaats vindt, zou het Protocol van de rechten en voorrechten ongewijzigd worden toegepast . Vraag is natuurlijk: komt er een Brexit?

De heer Hespel raadt iedereen  aan om een EU login te regelen om daarmee PMO-Contact (vroeger Myintracomm) te kunnen bereiken. De Helpdesk van AIACE-INT kan hierbij zeker behulpzaam zijn.

Inmiddels is ook de procedure gestart om de sinds 2007 ongewijzigde uitvoeringsbepalingen van de Ziektekostenverzekering aan te passen. Dit proces zal ongeveer twee jaar in beslag nemen.

De programma`s voor de preventieve onderzoeken worden (wederom) aangepast. Inmiddels is  PMO over de uitvoering hiervan in onderhandeling met enkele medische centra in die Lidstaten waar een groot aantal gepensioneerden woont.

De situatie met betrekking tot de organisatie van de Assisen komt vervolgens aan bod.  In dit jubileumjaar (50 jaar AIACE-INT.) vindt deze plaats  in Lissabon. Tijdens dit evenement  zal aan het jubileum bijzondere aandacht worden geschonken door toespraken (direct of via een beeldverbinding) van een aantal  belangrijke persoonlijkheden. Volgend jaar (2020) vinden de Assisen plaats in Loutraki (Griekenland). Een beslissing over periode daarna moet nog worden genomen.

Bijzondere aandacht vraagt de heer Hespel voor het nieuwste nummer van het blad VOX dat zojuist is verschenen. Zowel een betere lay out en een groter lettertype  maken het blad (nog) leesbaarder.

In dit verband informeert de heer Cloes naar de mogelijkheid om in VOX meer talen te gebruiken. Volgens  de heer Hespel is dit helaas niet mogelijk daar AIACE-INT niet beschikt over de vertaalcapaciteit om dit te realiseren.

Hij  besluit zijn betoog met de informatie dat de Hospitalisatieverzekering die via Aiace wordt aangeboden, binnenkort door een andere verzekeringsmaatschappij zal worden uitgevoerd. Daardoor kan de premiestijging worden beperkt tot 5% in plaats van de 15% verhoging  die de huidige verzekeringsmaatschappij wilde toepassen. Op vraag van de heer Wijsenbeek bevestigt de heer Hespel  dat per 1 juli 2019 de polissen van alle verzekerden automatisch  overgaan naar de nieuwe verzekeringsmaatschappij (Cigna International Health Services in plaats van Allianz Benelux).  Daarnaast presenteert AIACE-INT binnenkort een reisverzekering die  met name ook de ziektekosten dekt die werden gemaakt tijdens het reizen.

Vervolgens komt de bestuurssamenstelling, agendapunt 4 , aan de orde. De bestuurstermijn van de heer Pieter van Steekelenburg loopt af, maar hij heeft te kennen gegeven nog 1 jaar als bestuurslid aan te willen blijven. Onder applaus stemt de vergadering hiermee in.

Onze Vice-voorzitter, de heer Kees Groeneveld, treedt na een periode van 6 jaar af. Jan Mulder dankt hem voor de prima samenwerking gedurende de afgelopen periode en overhandigt de heer Groeneveld een materieel blijk van waardering. Op zijn beurt dankt de heer Groeneveld de voorzitter en de medebestuursleden voor de prettige  samenwerking.  Daarnaast memoreert hij  zijn, over het algemeen positieve, ervaringen met PMO bij het oplossen van problemen voor de gepensioneerden (in zijn hoedanigheid van “ambassadeur” bij het PMO).

Vervolgens  stelt de voorzitter de vergadering voor om als bestuurslid te benoemen de heer Sybren Singelsma. De vergadering bevestigt dit met applaus.

Reeds vooruitblikkend op het komende jaar wijst de voorzitter erop dat er dan een drietal vactures te vervullen is ,waaronder die van de secretaris, van de heer van Steekelenburg en van hemzelf.

Hij zou gaarne een aantal vrouwelijke kandidaten willen begroeten en roept op om zich hiervoor nu reeds te melden.  Uiteraard zal het bestuur zelf ook het nodige trachten te doen om deze vacatures te vervullen.

Hierna komt de financiële situatie van de sectie aan de orde (punt 5 van de agenda) waarvoor de voorzitter het woord geeft aan de penningmeester de heer Johan Mast.

In zijn toelichting gaat de penningmeester uitgebreid in op enkele uitgavenposten waaronder de (hogere) reiskosten  voor het bestuur. Ook dit jaar is er een positief saldo,  waardoor  de reserve nog enigszins is toegenomen. Het aantal leden bedraagt op dit moment  383.

De heer Wijsenbeek acht het bedrag van de reserve aan de hoge kant en stelt voor een geste te doen aan de leden in de vorm van een geschenk of anders een verlaging van de contributie te overwegen. De heer Van Bokhoven verzoekt  of er niet weer een schenking aan een goed doel kan worden gedaan. 

Bij monde van de heer Titus Jansen volgt het verslag van de Kascommissie die, na een bezoek aan de penningmeester in maart 2019, heeft vastgesteld dat de boeken correct zijn bijgehouden en het boekjaar 2018 met een positief saldo van € 1497,15 en een reserve van € 88.486,67 werd afgesloten.

Hij stelt de vergadering voor om, op basis van deze bevindingen, de penningmeester en de overige bestuursleden decharge te verlenen voor het over 2018 gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee onder applaus akkoord.

De heer Jan de Vries heeft te kennen gegeven terug te willen treden als lid van de Kascommissie. Hij wordt voor zijn inspanningen hartelijk dank gezegd door de voorzitter, die zich tot de vergadering wendt met het verzoek of iemand zich  voor deze vacature beschikbaar wil stellen. Onder applaus wordt de heer Age  Cuperus benoemd tot lid van de Kascommissie, samen met de heer Jansen.

De begrotingen voor zowel 2019 als 2020 worden hierna zonder wijzigingen (behalve een correctie van een tikfout) aangenomen.

Als besluit van agendapunt 5 geeft de penningmeester nog een kort verslag van de resultaten van het door onze sectie financieel gesteunde project (workshops  ter ondersteuning van vluchtelingen in Griekenland). De rapportage door het Leger des Heils (uitvoerder van dit project) gaf aan dat het project succesvol werd afgesloten. Door het efficiënte beheer bleek er nog een positief saldo te zijn van ongeveer 2.700,- $ waarmee nog een aantal extra  Sewing  & Crafts workshops kunnen worden georganiseerd. Het bestuur heeft met dit voorstel  ingestemd.

Als volgend punt (agendapunt 6) behandelt de secretaris, de heer Cees Burger, de activiteiten ten behoeve van de leden (voorheen STIBESA) en tevens brengt hij verslag uit van de vergadering die de voorzitter en enkele bestuursleden met de heer Buekenhoudt (juridisch adviseur van de Commissie) in Brussel hebben gehad. Onder punt 3 van de agenda werd door de voorzitter hieraan reeds gerefereerd.

De secretaris constateert ten opzichte van vorig jaar wederom een stijging van het aantal  interventies tot 85, waaronder een zevental bezoeken aan huis. De meeste vragen betreffen  de regeling en de vergoeding voor de thuiszorg,  de afrekeningen van de ziektekosten, de berekening van de vergoedingen voor het eigen risico van de partners en de overname van de kosten door ziekenhuizen. Verder over de mogelijkheid tot het afsluiten van een zorgverzekering of hoe hiervan juist te worden vrijgesteld. Ook over het wel of niet opgeven van het EU-pensioen aan de belastingdienst en over pensioenrechten werden een aantal vragen gesteld.

Hierna gaat de secretaris in op een tweetal gevallen over  de relatie tussen het EU- pensioen en de wijze waarop de Nederlandse fiscus  dit laat meespelen bij het bepalen van de belastingheffing, te weten:

Toepassen van de gekapitaliseerde waarde van het EU partner pensioen op
de belastingvrijstelling van toepassing bij de erfbelasting

Deze vrijstelling van 650.000 € houdt verband met het verzorgingsaspect wat is gemoeid met de vererving van het vermogen van de partner. Dit verzorgingsaspect (met name als het gaat om gespaard vermogen) wordt echter minder relevant indien de partner (ook) een pensioen verkrijgt in verband met overlijden van de andere partner, zodat de vrijstelling lager kan zijn zonder het verzorgingsaspect uit het oog te verliezen. Alhoewel  het EU-partnerpensioen valt onder de toepassing van artikel 12 (vroeger art. 13) van het Protocol is er, gebaseerd op het Arrest van het EU Hof van Justitie in de zaak Van der Zwalmen, geen reden om de gekapitaliseerde waarde van het EU-partnerpensioen niet toe te passen op de eerder genoemde vrijstelling. Het Arrest Van der Zwalmen bepaalt duidelijk dat `een EU ambtenaar niet in een gunstiger positie behoeft te raken dan andere belastingplichtigen`.

Verder wees Mr. Buekenhoudt ook nog op een ander arrest uit 1974 nr. 7/74 van 3 juli 1974 (zaak Brouerius van Nidek/Inspecteur Registratie en Successie te Rijswijk). Ook hier betreft het een zaak waar het partnerpensioen werd gekapitaliseerd, wat werd aangevochten door de partner. Het Hof oordeelde hier dat het partnerpensioen weliswaar viel onder de toepassing van artikel 12 van het Protocol. In dit geval echter gaat het om een éénmalige toepassing van de erfbelasting die geldt voor alle belastingplichtigen en is dus niet discriminatoir voor de EUpartner.

Berekenen van de algemene heffingskorting waarbij het noodzakelijk is rekening te houden met het inkomen van de belanghebbende, terwijl deze is vrijgesteld van nationale belastingen op de door de EU betaalde salarissen, pensioenen etc.
Gedurende enige tijd worden meerdere van onze leden door verschillende Inspecteurs van Belasting verzocht om, ten behoeve van de juiste berekening van de algemene heffingskorting en andere inkomensafhankelijke relevante kortingen en toeslagen, hun EU-inkomen op te geven.

Deze opgave is volgens een eerder EU-Arrest niet verplicht, maar dat heeft dan wel als consequentie dat de belastinginspecteur een fictief EU-pensioenbedrag bij de vaststelling het inkomen in aanmerking neemt, waardoor in ieder geval het laagst mogelijke bedrag aan heffingskorting zal worden toegepast.

De Inspecties baseren zich in hun schrijven op de toepassing van  en de Arresten  van de Hoge Raad van 27 september 2002, nr. 36.164 en van 4 februari 2011, nr. 09/05136. In deze arresten werd overigens gerefereerd aan het EU-Arrest in de zaak C229/98, Van der Zwalmen)

Op 15-6-2018 deed het Gerechtshof in Den Haag echter een uitspraak waarbij de bestaande Arresten van de HR niet werden gevolgd en het Hof tot de conclusie kwam dat het EU-inkomen bij de vaststelling van de hoogte van de heffingskorting en andere inkomensafhankelijke kortingen/toeslagen niet zou moeten worden meegerekend. Een volledig andere positie dus.

Gezien de eerdere uitspraken van de Hoge Raad uit 2002 en 2011 zal het niet verbazen dat de Inspecteur der belastingen tegen deze uitspraak cassatie bij de Hoge Raad heeft aangetekend.

In januari 2019 heeft ons lid de heer  J. Bressers, over dit punt en na advies te hebben gevraagd aan dezelfde Mr. Buekenhoudt , een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Zijn klacht zal worden onderzocht door het DG TAXUD.

De heer Bressers heeft ons verzocht om, namens alle leden van AIACE-NL, zijn klacht te ondersteunen.

Ook hierover hebben wij de heer Buekenhoudt naar zijn mening gevraagd en zijn advies is, om in eerste instantie aan de advocaten van één van de betrokken partijen te vragen om een prejudiciële beslissing in deze zaak.

Tijdens de discussie over dit punt benadrukt de heer Bressers nog eens de naar zijn oordeel onjuiste interpretatie van artikel 12 van het Protocol en wijst de heer Van Bokhoven ook op de verdere consequenties van de huidige toepassing van artikel 12 van het protocol, die ook  gelden voor andere aftrekposten, zoals voor goede doelen en de aftrekmogelijkheden voor buitensporige ziektekosten waar drempelbedragen voor van toepassing zijn.

Op voorstel van de heer Seijsener wordt besloten om eerst het Arrest van de Hoge Raad af te wachten.

De heer Hespel memoreert nog dat er over gelijkaardige gevallen contact is geweest met de Franse belastingautoriteiten. De voorzitter wil dit opnemen met de heer Zourek (Oud-DG van TAXUD).

Het zojuist benoemde bestuurslid de heer Sybren Singelsma krijgt hierna het woord om de ontwikkelingen op het terrein van de Ziekenkas toe te lichten (agendapunt 7). Hij is adviseur van het Raadgevend Comité van de Ziekenkas, maar spreekt vandaag à titre personnel.

Na zich  te hebben voorgesteld, gaat de spreker in op de met name in Nederland lastige situatie waarbij het onduidelijk is of de Ziekenkas wordt beschouwd als een private of een publieke verzekering. Enige tijd geleden heeft  de Commissie daarom aan het Ministerie van VWS verzocht om de toegang tot het Nederlands zorgstelsel op een niet discriminerende manier te garanderen voor de aangeslotenen bij onze Ziekenkas.

Inmiddels  is wel duidelijk dat de vrijstelling voor aansluiting bij het Nederlands zorgstelsel zich op dit moment uitstrekt tot alle in Nederland gevestigde internationale instellingen.

Er ligt nu een uitgewerkt voorstel dat de EU -gepensioneerden in Nederland de mogelijkheid biedt om zowel qua toegang tot het systeem, alsmede op het toepassen van de correcte tarieven  voor de geleverde zorg, gelijk te worden gesteld met de zorgverzekerden In Nederland.

Dit zou tevens een behoorlijke financiële besparingen (ongeveer 20%)  met zich brengen.

Om dit te realiseren is contact gezocht met de Zorgverzekeraar CZ. Het plan is om EU-gepensioneerden een gegarandeerde toegang tot het systeem te verstrekken via een CZ-kaart, waarbij in eerste instantie alle kosten door CZ worden voldaan conform het Nederlands zorgcontract dat CZ met de zorgverleners heeft afgesloten. Het is dan aan CZ om met de Ziekenkas `af te rekenen` en aan de Ziekenkas om later de door de deelnemers te betalen eigen bijdrage (15% of meer) in te houden op de uit te betalen pensioenen. De CZ-kaart geldt alleen in Nederland.

Er is een principeakkoord bereikt,  dat op een aantal praktische punten in detail wordt uitgewerkt, met name hoe de voorafgaande goedkeuringen dienen te worden geregeld. De verwachting is dat er een definitief voorstel in het najaar op tafel zal liggen. Als de regeling een definitief karakter heeft, ligt het voor de hand de leden  hierover uitgebreid  te informeren.

In antwoord op een aantal vragen benadrukt de heer Singelsma nog dat de vrije keuze voor de verzekerden  gehandhaafd zal blijven. Dus ook behandelingen in het buitenland kan men zelf in gang zetten, maar dan dienen deze facturen ook zelf te worden betaald. Terugbetaling loopt dan via het gebruikelijk declaratieformulier dat direct naar de Ziekenkas wordt gestuurd. Deze overeenkomst heeft geen invloed op de verlaging/verhoging van de premie die wij betalen. De vergadering reageert over het algemeen positief op deze voorstellen, die overigens nog hun definitieve beslag moeten krijgen.

Een en ander vormt niet alleen een oplossing voor de gepensioneerden in Nederland, maar ook voor alle in Nederland gestationeerde ambtenaren

Punt 8 van de agenda

Lezing door Z.E. de heer Pete Hoekstra, Ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, over de relatie tussen de VS en Nederland en zijn visie op de betrekkingen tussen de VS en de Europese Unie

De vergadering wordt om 15.30 u. onderbroken om te luisteren naar de speech van de heer Hoekstra die plaatsvindt in de Statenzaal van het Provinciehuis. (….)

De vergadering wordt na een korte onderbreking voortgezet met  de rondvraag (punt 9 van agenda). De heer Cloes stelt een probleem aan de orde  dat hem ter ore is gekomen via een klokkenluider (oud-EU-ambtenaar) die allerlei misstanden zoals pedofilie praktijken tijdens het werk was tegengekomen. Hij vraagt aandacht voor de tegenwerking, bedreigingen en allerlei minder fraaie praktijken die deze ambtenaar zijn overkomen en waardoor zij inmiddels haar baan heeft verloren. Hij vraagt om solidariteit  met deze persoon in de vorm van een gift, aangezien zij inmiddels ook zonder inkomen is geraakt. De voorzitter constateert dat dit voor de persoon in kwestie een zeer lastige zaak is maar er misschien nog mogelijkheden bestaan om met de werkgever tot een vergelijk te komen. Hij stelt voor dat er eerst gesproken wordt met een iemand  uit onze sectie die veel ervaring heeft op het terrein van HR-zaken en advies kan geven hoe tot een oplossing te komen. Hij is tegen het doneren van geld door de Sectie.

De heer Seijsener vraagt aandacht voor een onlangs in de Tweede Kamer aangenomen motie waarbij  wordt gevraagd om bij de eerstvolgende EU-verdragswijziging de zinsnede `om te streven naar een Ever closer Union` te schrappen. Hij hekelt de houding van de premier op dit punt en verzoekt de voorzitter een brief aan de premier te zenden  waarbij de verbazing van de sectie over dit standpunt wordt uitgesproken.

De webmaster de heer Toon  Streppel  signaleert nog de problemen om alle voor de Ziekenkas te gebruiken formulieren behoorlijk op onze site te plaatsen.

De vergadering wordt om 17.50 u. beëindigd door de voorzitter die alle aanwezigen dankt voor hun aanwezigheid en inbreng. Hij nodigt iedereen uit voor de afscheidsborrel  en wenst allen  een goede thuisreis toe.


C. Burger,

Secretaris AIACE-NL